MR

De MR
De Medezeggenschapraad (MR) is een wettelijk inspraakorgaan binnen onze school. Een MR heeft het recht mee te denken, te adviseren en soms ook te beslissen over allerlei schoolse zaken. De samenstelling van de MR wordt bepaald door het aantal leerlingen van de school. De MR van onze school bestaat uit vijf ouders en vijf leerkrachten. Zij vertegenwoordigen de overige ouders en medewerkers van de school. De vergaderingen van de MR zijn openbaar en de directeur neemt daaraan deel op uitnodiging van de MR. In situaties waarbij de directie agendapunten met de MR wil bespreken zijn zij altijd aanwezig bij de vergadering.

De Medezeggenschapsraad op de Watertuin is voor ouders van leerlingen en leerkrachten het middel om invloed te kunnen uitoefenen op het schoolbeleid. De MR adviseert en beslist mee in allerlei schoolzaken.

Kwaliteit onderwijs
Bij alle schoolzaken waarover de MR adviseert of waarin zij meebeslist, is een goede kwaliteit van het onderwijs het centrale thema en wij willen dat dit gewaarborgd blijft.

Schoolorganisatie
Het moet niet alleen voor ouders helder zijn wie wat doet, wie waarvoor verantwoordelijk is, wie het aanspreekpunt is bij bepaalde zaken en hoe bepaalde procedures of activiteiten geregeld zijn. Ook is het van belang dat het voor leerkrachten duidelijk is hoe over inhoudelijke beleidsonderwerpen door de school wordt gedacht.

Uitgangspunten
Als uitgangspunten hanteren we dat:
We niet alleen beleidsvoorstellen van de directie willen beoordelen, maar daarnaast ook, indien nodig, zelf met ideeën komen.
We als vertegenwoordiger van leerkrachten en ouders invloed willen uitoefenen op het beleid dat op school en door het bestuur wordt gevoerd.
De MR komt ongeveer 6 keer per jaar bijeen voor een vergadering.
De vergaderingen openbaar zijn, tenzij onderwerpen door de voorzitter als vertrouwelijk worden bestempeld.

De samenstelling, agenda en notulen van de MR vindt u hieronder.

Samenstelling MR

Reglement MR

Huishoudelijk Reglement MR

MR jaarverslag 2021-2022

MR Jaarplan 2022-2023

Vergaderdata en Notulen