Vitree

Samenwerking Vitree en Intraverte

In januari 2015 is de wetgeving betreffende jeugdzorg gewijzigd. In augustus 2015 hebben wij de samenwerking Vitree (een jeugdzorg instantie)  die passende (extra)zorg kan bieden voor onze leerlingen geïntensiveerd. Onderwijs zien wij als vindplaats van problemen waardoor vroegtijdig gesignaleerd kan worden en lichte zorg snel ingezet kan worden. Dit om de verwijzing naar zware zorg en zware onderwijsvormen te voorkomen.

Per augustus 2016 is er door de gemeente een projectvoorstel gehonoreerd om te komen tot een IKZC (integraal, kind, zorg centrum). Er is een pilot van anderhalf jaar gestart in samenwerking Vitree waarbij we een IKZC vormen voor kinderen van 4 tot 13 onder de regie van School. Het aanbod geldt voor kinderen die als gevolg van problemen thuis en/of  kind kenmerken leer en/of gedragsproblemen hebben.  In belang van de zorg van de leerling delen wij informatie met Vitree. Ouders worden hiervan op de hoogte gesteld.

Wat hebben we allemaal te bieden;

Er zijn 10 medewerkers van Vitree actief met leerlingen en eventueel ouders. De ondersteuning gebeurt veelal onder schooltijd. Wat kan er allemaal; trainingen, behandeling, ouderbegeleiding, speltraining, PMT of wat een individueel kind nodig heeft op JGGZ gebied.

Intraverte
Intraverte biedt begeleiding aan kinderen, waarbij het doel en middel is: bewegen. Tijdens de begeleiding worden er situaties gecreëerd waarin een kind de mogelijkheid krijgt om te oefenen en vervolgens het geoefende leert toepassen in het dagelijkse doen en laten. Intraverte begeleidt kinderen met motorische en/of sociaal emotionele hulpvragen vanuit een multidisciplinaire aanpak: kinderoefentherapie en psychomotorische therapie. Deze intern ontwikkelde werkwijze noemen wij: Pentabalans.
Kinderbegeleiding
Tijdens het kennismakingsgesprek stelt de therapeut met ouders en het kind de leerdoelen op. Aan de hand van deze leerdoelen wordt het behandelplan gemaakt. Via veel spel, gesprekken en beweging wordt er aan de leerdoelen gewerkt. Ouders, de school en de huisarts worden zoveel mogelijk op de hoogte gehouden over de voortgang van het kind door middel van verslaglegging.
Het traject
Het traject start met een kennismaking met ouder(s) en kind. Na het opstellen van een behandel-plan start de begeleiding. De begeleiding bestaat gemiddeld genomen uit 20 lessen. Dit zijn individuele en praktijklessen met leeftijdsgenoten, waaraan u als ouder ook mag deelnemen. Tussentijds en aan het eind wordt er geëvalueerd met kind en ouder(s). Tussentijds is er ook afstemming met de leerkracht en het zorgteam.
Wilt u als ouder graag al meer informatie? Kijk dan op de website van Intraverte: www.intraverte.nl