Oudercontacten

Oudercontacten

Praktische punten
De Watertuin heeft op dit moment 18 groepen. Deze groepen hebben de namen van dieren die in of rondom het water leven en spelen.
Daarnaast heeft De watertuin 1 kleutergroep en 2 aanvangsgroepen. Gezamenlijk zijn dit de observatiegroepen. Bij de kleuters wordt in beeld gebracht of het kind aangewezen is op een vervolgaanbod binnen het (s)bao of het S.O..

Binnen de groepen SBO wordt op basis van observatie bepaald of een leerling m.b.t. zijn/haar onderwijsbehoeften voldoende ondersteuning heeft vanuit het SBO aanbod of dat plaatsing in de praktijkgroep noodzakelijk is. Veel van de kinderen in deze groep blijven op De Watertuin. Het kan soms voorkomen dat voor een leerling nog niet helder is of hij/zij bij ons op de juiste plek zit. Dit brengen we in deze groepen in kaart. Het kan zijn dat we voor een leerling toch een beter passende plek moeten zoeken.

We hebben ook 5 praktijkgroepen. In deze groepen zitten leerlingen met een zml-indicatie of leerlingen die de onderwijsbehoefte hebben waarbij ze meer handelend leren.

Aantal leerlingen per klas
Een kleutergroep heeft  maximaal 14 leerlingen en wordt begeleid door een leerkracht en een onderwijs assistent.
De andere groepen bestaan gemiddeld uit vijftien leerlingen. Omdat de leerlingen van sommige groepen meer individuele hulp nodig hebben, proberen we die groepen wat kleiner te maken. Dat betekent automatisch dat de andere groepen wat groter uitvallen. Zo hebben de eindgroepen maximaal 16 à 17 leerlingen.

In sommige groepen is er sprake van een duobaan. Dan heeft uw kind les van twee leerkrachten. In principe heeft een klas nooit meer dan twee leerkrachten. Alleen in geval van compensatie verlof vervanging en/of vervanging in verband met ziekte kan het noodzakelijk zijn om een derde leerkracht voor een groep te plaatsen.

Om iedere leerling zoveel mogelijk op eigen niveau te laten leren, is het mogelijk dat uw kind bepaalde vakken in een andere groep krijgt. Wij noemen dit groepsdoorbroken werken. Dit groepsdoorbroken werken kan per unit plaatsvinden voor de vakken rekenen en lezen/taal. Wel wordt geprobeerd zoveel mogelijk werk in de eigen groep te laten plaatsvinden.

Schooltijden 
De Watertuin heeft een continurooster met de volgende schooltijden: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.40-14.30 uur en woensdag van 08.40-12.30 uur.

Hoe ziet het gebouw eruit?
Organisatorisch bestaat de school uit 3 gebouwdelen; unit 3, unit 5 en unit 7. Deze zijn genoemd naar de huisnummer (Churchillweg 3, 5 of 7). Iedere unit heeft een unit-coördinator. Dit personeelslid heeft ambulante tijd om organisatorische taken ten behoeve van de unit uit te voeren. De Watertuin beschikt over een eigen handenarbeidruimte, kooklokaal en computerruimte.

Iedere leerling is uniek
Geen twee leerlingen op onze school leren op dezelfde wijze, in hetzelfde tempo of leren evenveel. Dit maakt het aanbieden van activiteiten aan de leerlingen een uitdaging. Met taal/lezen en rekenen proberen we de leerlingen op niveau de juiste stof aan te bieden. Dit betekent dat de lessen goed georganiseerd moeten zijn. Leerlingen kunnen individueel en in niveaugroepen de voor hen bestemde leerstof krijgen. Met andere vakken, zoals wereldoriëntatie en creatieve vakken, is het toepassen van differentiatie moeilijker en zal de aangeboden oefenstof een meer gemiddeld karakter hebben, waarna er verwerking op niveau mogelijk is. Bij deze vakken wordt ook nog eens extra geobserveerd en worden de sociale vaardigheden geoefend. Op De Watertuin gebruiken we voor de meeste vakgebieden dezelfde methoden als in het basisonderwijs.

Leerlingenvervoer 
Afhankelijk van de indicatie van uw kind en de afstand naar school komt uw kind in aanmerking voor busvervoer.
De gemeente Almere (DMO, afdeling leerlingenvervoer) is hiervoor verantwoordelijk.
De voorwaarden en aanvraag leerlingvervoer kunt u bij de gemeente opvragen of inzien via de website van de gemeente.

informatiebulletin
Elke maand wordt vanuit school een informatiebulletin gemaakt met bijzonderheden die voor die maand van toepassing zijn en informatie over speciale aangelegenheden die de afgelopen maand zijn geweest. De "ouderinfo" van elke maand staat hieronder vermeld. Sinds oktober 2019 is de lay-out iets veranderd om de leesbaarheid te verhogen.

Nieuwsbrief september 2021 Nieuwsbrief maart 2022
Nieuwsbrief oktober 2021 Nieuwsbrief april 2022
Nieuwsbrief november 2021 Nieuwsbrief mei 2022
Nieuwsbrief december 2021 Nieuwsbrief juni 2022
Nieuwsbrief januari 2022 Nieuwsbrief juli 2022
Nieuwsbrief februari 2022